Skip to main content

Graduate Students

Mingjian Shi

Mingjian Shi

PhD Candidate
Entry Year: 2017

227 Hutchison Hall
mshi16@ur.rochester.edu