Student's headshot

Xupin Zhang

Master of Science in Data Science


Hometown: Yichang, Hubei, China

Capstone Project: KOAA Social Media (Haozhang Deng, Xin Li, Zechen Wang)