Skip to main content

Celebrating the Class of 2020

Student's headshot

Meizhu Wang

Master of Science in Data Science


Hometown: Zhangjiakou, Hebei, China

Capstone Project: URMC Caregiver Project (Chenwei Wu, Haosong Rao, Xuening Zhang)